Tryb nocny

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  

Deklaracja dostępności
Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności 
Oświadczenie w sprawie dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sosw2plock.com

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• w publikowanych filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących. Poczynimy starania, aby nowe filmy dodawane na naszej stronie posiadały już takie napisy,
• witryna nie jest wyposażona w audiodeskrypcje tekstu,
• część dokumentów w formatach pdf, doc(x), xls(x), ppt(x) nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących,
• część plików nie jest dostępna cyfrowo,
• część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
Data publikacji strony internetowej: 2023-08-07.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-07
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dawid Gano, sosw2plock@poczta.onet.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 / 366 03 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna 
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 2
09-402 PŁOCK, UL. KS. IGNACEGO LASOCKIEGO 14

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku Ośrodka prowadzą 3 wejścia: wejście główne (A), wejście od strony boiska i kortu tenisowego / od strony Parafii pod wezwaniem Św. St. Kostki (B), oraz wejście przez Centrum Tearpeutyczno – Rehabilitacyjne (C). Wszystkie wejścia dostosowane są do potrzeb osób mających kłopoty z chodzeniem lub poruszających się na wózku inwalidzkim (podjazdy, poręcze).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W Ośrodku zapewniona jest bezpieczna komunikacja dla osób mających kłopoty z chodzeniem lub poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się platforma wewnątrz budynku zapewniająca komunikację między piętrami szkół i internatu (A), w części Centrum Trerapeutyczno – Rehabilitacyjnego znajduje się winda (C), natomiast na schodach łączących korytarz ze stołówką zapewniona jest komunikacja przy użyciu schodołazu (B).
Szerokość korytarzy pozwala na swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Na terenie obiektu znajduje się schodołaz umożliwiający pokonywanie schodów, przy każdym wejściu do budynku znajdują się pochylnie na zewnątrz (3). Nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Bezpośrednio przed głównym wejściem do Ośrodka (a jednocześnie w pobliżu wejścia do Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego) wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Ośrodek jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Płocku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe
Ośrodek dysponuje 2 busami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Ośrodek zapewnia dowóz dla uczniów z terenu miasta Płocka.
W Ośrodku funkcjonuje Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjne zapewniające wielokierunkowe wsparcie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z różnego rodzaju deficytami w zakresie terapii psychologiczno – pedagogicznej, usprawniania i rehabilitacji oraz wsparcia informacyjno – szkoleniowego. Oferta ma na celu umożliwienie jak najszerszego dostępu do specjalistów, w tym fizjoterapeuty, psychologa, logopedy, pedagogów i terapeutów.

Wniosek o zapewnien ie dostępności
Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, od 6 września 2021r. ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”. Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.
Dokument do pobrania:
Wnioski można złożyć do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Płocku:
– dostarczając go osobiście do sekretariatu Ośrodka;
– wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2, 09-402 Płock;
– wysyłając poczta elektroniczną na adres e-mail Ośrodka: sosw2plock@poczta.onet.pl

Wniosek o zapewnienie dostępności

W sprawie pytań należy kontaktować się z pedagogiem Ośrodka Barbarą Chyba - Wróblewską (24) 366 03 50 lub 603 306 546.

Raporty o dostępności
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego –

pobierz raport