Tryb nocny

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

SPIS POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW

Komplet dokumentów kandydatów do BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 6
powinien zawierać :


1. Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6 (dostępne na stronie
placówki).
2. Świadectwo Ukończenia Szkoły Podstawowej.
3. Zaświadczenie przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty wraz z uzyskanymi
wynikami.
4. Dwie fotografie.
5. Odpis skrócony aktu urodzenia. 
6. Zaświadczenie z urzędu gminy o zameldowaniu kandydata, zawierające numer PESEL.
7. Oświadczenie własne dotyczące aktualnego miejsca zamieszkania.
8. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
9. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania orzeczenia).
10. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół
ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów
i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów
zawodowych oraz doktorantów (Dz.U. 2019 poz. 1651).
11.  W przypadku kandydatów do klas o kierunku mechanik pojazdów
samochodowych i ogrodnik orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
12. Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz książeczka zdrowia
dla celów sanitarno-epidemiologicznych (kierunek: piekarz, kucharz, cukiernik,
fryzjer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy
fryzjera, pracownik pomocniczy gastronomii).
13. Podanie o skierowanie do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej
(podanie z właściwego Starostwa Powiatowego). 
14. Karta Zdrowia Ucznia.
15. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (jeśli kandydat posiada).


Bliższe informacje można uzyskać w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
nr 2 w Płocku, ul. Lasockiego 14, nr tel.: 24 366-03-50, fax: 24 366-03-60.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

SPIS POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW

Komplet dokumentów kandydatów do SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
powinien zawierać :


1. Podanie o przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (dostępne
na stronie placówki).
2. Świadectwo Ukończenia Szkoły Podstawowej.
3. Dwie fotografie.
4. Odpis skrócony aktu urodzenia.
5. Zaświadczenie z urzędu gminy o zameldowaniu kandydata, zawierające numer PESEL.
6. Oświadczenie własne dotyczące aktualnego miejsca zamieszkania.
7. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania orzeczenia).
9. Podanie o skierowanie do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej
(podanie z właściwego Starostwa Powiatowego). 
10. Karta Zdrowia Ucznia.
11. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (jeśli kandydat posiada).

Bliższe informacje można uzyskać w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
nr 2 w Płocku, ul. Lasockiego 14, nr tel.: 24 366-03-50, fax: 24 366-03-60.