Tryb nocny

WIODĄCY OŚRODEK KOORDYNACYJNO - REHABILITACYJNO - OPIEKUŃCZY  

REGULAMIN  
Wiodącego Ośrodka  
Koordynacyjno- Rehabilitacyjno - Opiekuńczego

§ 1 
Informacje ogólne o Programie „Za Życiem”

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Płocku realizuje zadania z zakresu administracji rządowej,  wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającego uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2022 r. poz. 64) zwanego dalej „Programem”, w zakresie: zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017r, w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712) – zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” oraz porozumienia nr 419 z dnia 21 kwietnia 2022 r. 
2. Celem Programu jest zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania  rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.

§ 2 
Wyjaśnienie pojęć użytych w Regulaminie

1. Program – załącznik do uchwały Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającego uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2022 r. poz. 64). 
2. Realizator Programu – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Płocku,  ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock. 
3. Uczestnik Programu – osoba zakwalifikowana do udziału w Programie „Za Życiem” zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 
4. Koordynator Programu – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  Nr 2 w Płocku. 
5. Kadra Programu – Koordynator Programu, terapeuci oraz inne osoby wskazane przez Koordynatora Programu.

§ 3 
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Programie „Za Życiem”. 
2. Nabór Uczestników prowadzony jest w sposób jawny i ciągły przez cały okres realizacji Programu do wyczerpania wolnych miejsc. 
3. Kwalifikacji Uczestnika Programu dokonuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 
4. Osobie kwalifikującej się do uzyskania wsparcia przedstawione zostaną warunki uczestnictwa w Programie, a jej dane zostaną umieszczone w dokumentacji.

§ 4 
Zakres wsparcia oferowany Uczestnikom

1. Opracowanie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, opracowanie programu terapii. 
2. Prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stosownie do potrzeb psychofizycznych i rozwojowych dziecka w zakresie: rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej, terapii logopedycznej, terapii psychologicznej, innej terapii w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. 
3. Organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka/prawnych opiekunów dziecka/faktycznych opiekunów dziecka. 
4. Udzielanie rodzicom/opiekunom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka oraz instruktażu i informacji niezbędnych do kontynuowania pracy z dzieckiem w domu. 
5. Ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku, utrudniających jego aktywność  i uczestnictwo w życiu społecznym. 
6. Ocenianie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i rodzinie, wprowadzanie zmian  w programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny. 
7. Nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań. 
8. Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy. 
9. Koordynacja korzystania z usług specjalistycznych na terenie miasta Płocka, monitorowanie działań związanych z pomocą dzieciom i ich rodzinom. 
10. Prowadzenie akcji informacyjnych.

§ 5 
Warunki rekrutacji

1. Program „Za Życiem” realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr2 w Płocku przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 0 do momentu podjęcia nauki szkolnej (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia), zamieszkałych i zameldowanych na terenie miasta Płocka. 
2. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły i jawny w okresie realizacji Programu do wyczerpania wolnych miejsc.  
3. Realizacja wsparcia odbywa się od poniedziałku do soboty w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Płocku, ul. Lasockiego 14 lub w innym miejscu na terenie miasta Płocka, wyznaczonym przez Koordynatora Programu i uzgodnionym z rodzicem/opiekunem dziecka (w tym w domu uczestnika zajęć). 
4. Na dokumenty rekrutacyjne składają się: a. wniosek rodzica o objęcie dziecka Programem „Za Życiem” wraz  z załącznikami: 
- kwestionariusz wywiadu o dziecku, 
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 
- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, 
- oświadczenia związane z procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii, 
- dokumenty związane z dotychczasowym przebiegiem diagnozowania, leczenia i terapii dziecka, które ewentualnie posiada rodzic/opiekun (nieobligatoryjne). 
5. O kolejności przyjęcia na terapię decyduje data złożenia wniosku. 
6. O ilości godzin i rodzaju przyznanych zajęć decyduje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka po przeanalizowaniu wniosku wraz z dokumentacją. 
7. Szczegóły wsparcia (tj.: data rozpoczęcia i zakończenia udziału w Programie, rodzaje wsparcia przyznane Uczestnikowi, terminy zajęć) – będą przekazywane na bieżąco rodzicowi lub prawnemu opiekunowi Uczestnika Programu. 
8. Zgłoszenia do Programu „Za Życiem” przyjmowane są w Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnym lub w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 Płocku przy ul. Lasockiego 14.

§ 6 
Prawa i obowiązki Uczestnika Programu „Za Życiem”

1. Uczestnik Programu ma prawo do: 
a. udziału we wszystkich formach wsparcia, które zostaną mu przydzielone  w ramach Programu „Za Życiem”; 
b. otrzymywania wszelkich informacji dotyczących Programu; 
c. zgłaszania uwag, opinii i oceny form proponowanego wsparcia przewidzianego w Programie; 
d. kontaktu z kadrą Programu w czasie realizacji Programu. 
2. Uczestnik zobowiązany jest do: 
a. zgłaszania się na terapię systematycznie i punktualnie; 
b. udziału w formach wsparcia, do których został przydzielony - potwierdzeniem uczestnictwa jest każdorazowe odnotowanie obecności przez terapeutę w dzienniku zajęć oraz podpis rodzica/opiekuna Uczestnika zajęć; 
c. udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji Programu; wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie; 
d. niezwłocznego poinformowania kadry Programu (specjalistów prowadzących zajęcia) o przeszkodach uniemożliwiających Uczestnikowi Programu udział w formach wsparcia przewidzianych w Programie; 
e. informowania na bieżąco koordynatora Programu o wszelkich zmianach mających wpływ na udział i kwalifikowalność Uczestnika w Programie. 
3. Liczne nieobecności wpływające niekorzystnie na  realizację planu terapeutycznego (wyłączając chorobę i przypadki losowe) mogą być powodem skreślenia z listy uczestników terapii. 
4. Realizator Programu „Za Życiem” zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Programu z listy Uczestników w przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

§ 7 
Warunki realizacji

1. Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowane są w wymiarze do 5 godzin tygodniowo, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.  
2. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnych lub grupowych zajęć  z dziećmi w wieku od  urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej. W przypadku zajęć grupowych  prowadzone one są  z grupą liczącą nie  więcej niż troje dzieci.  
3. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka trwają 1 godzinę (60 minut), przy czym czas ten jest przeznaczony na zajęcia z dzieckiem.  4. Zajęcia prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem, który w trakcie realizacji może być modyfikowany i zmieniany.  
5. Osoba prowadząca terapię jest zobowiązana do powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów o odwołaniu zajęć lub zmianie terminu przeprowadzenia zajęć. 

§ 8 
Postanowienia końcowe

1. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z  Regulaminem jest jednoznaczne  ze zobowiązaniem się do jego przestrzegania. 
2. Realizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.