Tryb nocny

OŚRODEK

INFORMACJE

        Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Płocku jest placówką nakierowaną na kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Praca rewalidacyjna prowadzona jest dwupłaszczyznowo przez szkołę i internat. Zadania dydaktyczno - wychowawcze realizowane są w ścisłej współpracy, występuje tu wspólne dążenie do celu. Konieczność działania " wspólnym frontem", skoordynowanie wysiłków w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów rewalidacji młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dobro ucznia realizowane jest poprzez zaspokajanie bieżących potrzeb dzieci, troszczenie się o jak najlepszy ich rozwój oraz przygotowanie do samodzielnego życia. Zorganizowana i celowo przygotowana działalność rewalidacyjna jest najważniejszym czynnikiem stymulującym rozwój osoby niepełnosprawnej intelektualnie.


       Celem ogólnego programu nauczania i wychowania w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 jest osiągnięcie pewnego rozsądnego i możliwego do zaakceptowania poziomu dojrzałości społecznej, zawodowej i osobistej, który pozwoliłby na przystosowanie się do wymagań społeczeństwa. Rola Ośrodka to nauczenie radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych dotyczących rodziny, społeczności, pracy oraz państwa, czyli cała sfera uczestnictwa w życiu społecznym. Integracja działań szkoły, internatu sprzyja ustaleniu jednolitych zadań, wspólnych dla całego Ośrodka, a realizowanych za pomocą różnych metod i środków właściwych specyfice pracy. Podstawowym celem jest przygotowanie wychowanków w zakresie poszczególnych sfer życia.


       W celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju wychowanków i jak najlepszego klimatu wychowawczego, pozyskujemy fundusze na wyjazdy młodzieży oraz organizację imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, z pośród których na szczególną uwagę zasługują między innymi: Mazowiecki Konkurs Fotograficzny Osób Niepełnosprawnych, Przegląd Kabaretów Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, cykliczne Turnieje Tenisa Stołowego i Halowe Turnieje Piłki Nożnej, Turniej Futsalu Szkół Zawodowych, Kiermasze Świąteczne. Bardzo atrakcyjne dla naszej młodzieży są letnie i zimowe obozy sportowe organizowane na przykład w Ustce czy Murzasichle (styczeń 2010r.).  


       W ramach działań integracyjnych młodzież naszego Ośrodka uczestniczy wspólnie z uczniami L.O. im. St. Małachowskiego w zajęciach teatralnych, prowadzonych przez aktorów i dyrektora Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego. Ukoronowaniem prac Teatru Integracyjnego był wspólny wyjazd do Wilna, gdzie młodzi aktorzy zaprezentowali inscenizację bajek Brzechwy.


       Wieloletnią już tradycją placówki są spotkania wigilijne. Rokrocznie pracownicy Ośrodka wraz z młodzieżą oraz zaproszeni goście dzielą się opłatkiem, składają sobie życzenia, a następnie wspólnie zasiadają do kolacji wigilijnej. Zawsze połączone jest to z częścią artystyczną i wspólnym kolędowaniem. Ciepła, serdeczna, wzruszająca uroczystość, którą każdy wspomina z łezką w oku. Celem, który nam przyświeca obok kultywowania tej pięknej tradycji, jest wdrażanie, a przede wszystkim pokazanie, jak powinien wyglądać ten dzień w każdym domu i jaka powinna towarzyszyć mu atmosfera. Jednocześnie specyficzny klimat jaki stwarza ten świąteczny dzień jest wspaniałym elementem integrującym.

KADRA KIEROWNICZA  

OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY Nr 2 
Dyrektor Ośrodka - mgr Robert Kowalski 
Wicedyrektor Ośrodka - mgr Elżbieta Rychlewska 
Kierownik internatu Ośrodka - mgr Marek Słowik 
Kierownik szkolenia praktycznego - mgr Katarzyna Rozmanowska 
Kierownik w Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym - mgr Beata Lewandowska

    Korzenie naszej placówki sięgają roku 1950, kiedy to decyzją Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Nadzorczej w miejsce zlikwidowanego zakładu "Anioła Stróża" dla dziewcząt, powołano w dniu 1 lipca 1950r Państwowy Zakład Wychowawczy, w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa Specjalna dla dziewcząt i chłopców. Dyrektorem powstałej placówki był Pan Borkowski.
     Z dniem 1 września 1952r Państwowy Zakład Wychowawczy powołał do życia Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną dla młodzieży upośledzonej umysłowo.
     W dniu 19 sierpnia 1967r Państwowy Zakład Wychowawczy przekształcono w Państwowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla młodzieży upośledzonej umysłowo.
     W grudniu 1968r decyzją Kuratorium Okręgu Warszawskiego Państwowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy rozdzielono na dwie placówki z siedzibami przy ulicy Lasockiego oraz przy Placu Nowotki. Pomimo podziału w początkowym okresie działalności obie placówki widniały pod nazwą Państwowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Placówki te miały wspólną dyrekcję, administrację i księgowość. Dyrektorem obu placówek był Pan Czesław Leśniewski, kierownikiem szkoły Pani Irena Stolarska, kierownikiem Internatu Pani Maria Gasik, a kierownikiem warsztatów Pani Zofia Piskorska.
     Historyczną datą, od której rozpoczyna się 30-letni okres funkcjonowania naszej placówki, jako samodzielnej instytucji jest dzień 1 września 1971r, kiedy to na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z marca 1970r Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego powołał do życia Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płocku przy ulicy Lasockiego 3.

Kadra Kierownicza - chronologia pełnionych funkcji:

Na przestrzeni lat kilkakrotnie zmieniała się kadra kierownicza Ośrodka. Począwszy od powołania placówki w 1971 roku funkcje kierownicze pełnili kolejno:
      Pierwszym dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego był pan Czesław Leśniewski. Kierownikiem warsztatów została pani Zofia Piskorska, zaś kierownikiem internatu - pani Maria Gasik.
    W 1973r. na stanowisko dyrektora Ośrodka powołany został pan Tomasz Bledzewski, Funkcję kierownika warsztatów szkolnych objęła pani Helena Sarwińska.
     W roku szkolnym 1974/75 funkcję dyrektora powierzono pani Irenie Stolarskiej, Dyrektorem szkoły została pani Krystyna Strusińska. Po odejściu pani Strusińskiej funkcję dyrektora szkoły przez 1 rok piastowała pani Zofia Piskorska, a następnie od września 1977r pani Elżbieta Sokołowska. Pani Maria Gasik nadal sprawowała funkcję kierownika internatu.
     Po śmierci dyrektor Ireny Stolarskiej w roku 1983, stanowisko dyrektora Ośrodka i szkoły jednocześnie pełniła pani Elżbieta Sokołowska,
     We wrześniu 1985r funkcję dyrektora szkoły powierzono pani Krystynie Kijek, natomiast kierownika internatu pani Izabeli Łucyk.
     W roku szkolnym 1993/94 dyrektorem szkoły została mianowana pani Małgorzata Stolarska, natomiast od roku 1995 powierzono jej również piastowanie stanowiska dyrektora Ośrodka. Zastępcą dyrektora Ośrodka i dyrektorem szkoły została wówczas pani Wanda Michalska, kierownikiem warsztatów - Grzegorz Rudowski, jego zastępcą - pani Helena Sarwińska, kierownikiem internatu pozostała pani Izabela Łucyk.
     W roku 1997 na stanowisko zastępcy dyrektora Ośrodka i dyrektora szkoły mianowano wówczas panią Grażynę Gradecką, zaś funkcję kierownika warsztatów szkolnych objęła pani Małgorzata Zauszkiewicz.
     W roku 2006 po przejściu na wcześniejszą emeryturę Pani Małgorzaty Stolarskiej, stanowisko dyrektora Ośrodka objął pan Robert Kowalski, zastępcą dyrektora pozostała pani Grażyna Gradecka. Na stanowisko kierownika internatu powołana została pani Beata Lewandowska, natomiast od 2008r. kierownikiem szkolenia praktycznego został pan Marek Słowik.  
     W roku szkolnym 2012/13 zastępcą kierownika szkolenia praktycznego została Pani Katarzyna Rozmanowska.
     W związku z otwarciem 8 czerwca 2016 roku Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego nastąpiły poniższe zmiany w kadrze kierowniczej: kierownikiem internatu Ośrodka został pan Marek Słowik, kierownik szkolenia praktycznego pani Katarzyna Rozmanowska, zaś kierownikiem w Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym pani Beata Lewandowska.
     Z dniem 1 października 2021 r. funkcję wicedyrektora Ośrodka objęła Pani Elżbieta Rychlewska.

KADRA PEDAGOGICZNA  

Warsztaty Szkolne Branżowej Szkoły I Stopnia
   mgr Katarzyna Rozmanowska - kierownik szkolenia praktycznego

   Internat
   mgr Marek Słowik   -  kierownik internatu  

   Pracownicy Ośrodka stanowią nie tylko doświadczoną i wykwalifikowana kadrę, ale jednocześnie są to ludzie o wielkim sercu, wrażliwi na los dzieci pokrzywdzonych i często odrzuconych przez najbliższych. Nauczyciele i wychowawcy pracujący z młodzieżą hołdują zasadzie, że należy zrobić wszystko, by maksymalnie w stosunku do możliwości ułatwić młodzieży wejście w samodzielne, dorosłe życie wśród innych ludzi, by znaleźli oni wśród nich właściwe i godne miejsce, by poznali swą rzeczywistą wartość, która z kolei wyzwoli aktywny stosunek do każdej z podejmowanych w przyszłości ról społecznych.Cel wszystkich jest wspólny, zawsze ten sam: na ile się da dociągnąć do normy, poszerzyć świat, pokazać to, co dotąd nie zostało poznane i zaakceptowane, nauczyć śmiało sięgać w głąb siebie, by korzystać z potencjału własnych możliwości. Część osób wiele lat swego życia poświęciła pracy nad kształtowaniem młodych ludzi obarczonych balastem upośledzenia umysłowego.W tym miejscu ukłon w kierunku właśnie tych osób. Niewątpliwie należą się im słowa uznania i podziękowania za wytrwałość i hart ducha, za wolę walki, za to, że są wśród nas, wspomagają swą wiedzą i olbrzymim doświadczeniem pedagogicznym.  

HISTORIA NASZEJ PLACÓWKI

        Korzenie naszej placówki sięgają roku 1950, kiedy to decyzją Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej zlikwidowany został zakład "Anioła Stróża" dla upadłych dziewcząt prowadzony przez Zgromadzenie sióstr Miłosierdzia Bożego.

        W to miejsce, w dniu 1 lipca 1950r powołany został Państwowy Zakład Wychowawczy, w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa Specjalna dla dziewcząt i chłopców. Dyrektorem nowo powstałej placówki został pan Borkowski.

        Z dniem 1 września 1952r Państwowy Zakład Wychowawczy rozszerzył swą działalność poprzez powołanie do życia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla młodzieży upośledzonej umysłowo, a w 2 lata później gospodarstwa pomocniczego (dzisiejsze warsztaty szkolne). Pewne zmiany w charakterze zakładów wychowawczych przyniósł statut specjalnego zakładu wychowawczego wprowadzony zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 19 maja 1966r(Dz. Urz. MO nr 8, poz. 87), który mówił, iż "nazwę zakładu zachowuje on jedynie dla placówek, które posiadają internat i jedną szkołę lub przedszkole. Zakładem posiadającym internat i co najmniej 2 szkoły (np. podstawową i zawodową) lub przedszkole nadaje nazwę specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego. Zarówno zakłady, jak i ośrodki szkolno - wychowawcze mają organizować opiekę, naukę, przygotowanie do pracy i życia społeczno - kulturalnego".

        W myśl zarządzenia w dniu 19 sierpnia 1967r Państwowy Zakład Wychowawczy przekształcono w Państwowy Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ze Szkołą Podstawową Specjalną dla opóźnionych w nauce oraz Zasadniczą Szkołą Zawodową Specjalną dla młodzieży upośledzonej umysłowo. Szkoła Zawodowa kształciła młodzież w kierunkach: krawiectwo damskie lekki i szewc - obuwnik. Jednocześnie decyzją Kuratorium Okręgu Warszawskiego z 21 listopada 1967r gospodarstwo pomocnicze przyjęło nazwę Warsztaty Szkoleniowo - Produkcyjne Państwowego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

        W grudniu 1968r decyzją Kuratorium Okręgu Warszawskiego z dnia 8 listopada 1968r, Państwowy Ośrodek Szkolno - Wychowawczy został rozdzielony. Do nowego budynku przy ulicy Lasockiego został przeniesiony internat żeński, Szkoła Zawodowa Specjalna dla dziewcząt z kierunkiem krawiec odzieży damskiej lekkiej oraz Szkoła Podstawowa Specjalna klasy VI - VIII dla dziewcząt opóźnionych w nauce o 3 lata i więcej z jednoczesnym prowadzeniem przysposobienia zawodowego. Szkoła dla chłopców została utrzymana w dotychczasowej siedzibie przy Placu Nowotki.

        W początkowym okresie działalności obie placówki pomimo podziału widniały pod nazwa Państwowy Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, miały wspólną dyrekcję, administrację i księgowość. Funkcję dyrektora obu placówek piastował pan Czesław Leśniewski. Kadra kierownicza szkoły dla dziewcząt prezentowała się następująco: kierownikiem szkoły została pani Irena Stolarska, kierownikiem internatu pani Maria Gasik, funkcję kierownika warsztatów pełniła pani Zofia Piskorska.

        Datą historyczną, od której rozpoczyna się 30-letni okres funkcjonowania naszej placówki jako samodzielnej instytucji jest 1 września 1971r. Wówczas to, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z marca 1970, Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego powołało do życia Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Płocku przy ulicy Lasockiego 3, ze Szkołą Podstawową Specjalną i Zasadniczą Szkołą Zawodową Specjalną przeznaczoną dla dziewcząt upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Pełnienie funkcji dyrektora nowo powstałej placówki oświatowej powierzono panu Czesławowi Leśniewskiemu.

        W lutym 1972r baza lokalowa placówki wzbogaciła się o nowo oddany pawilon. W roku szkolnym 1972/73 przy warsztatach szkolnych uruchomiono krojownię i biuro technologiczne, a w następnym roku - we wrześniu 1973 - utworzono drugi kierunek kształcenia - dziewiarski, wiązano bowiem nadzieję na zatrudnienie absolwentek w powstałym Zakładzie Dziewiarskim COTEX.

        W czerwcu 1976r na terenie naszego Ośrodka odbył się I Ogólnopolski Konkurs "Sprawne Ręce w Zawodzie", w którym I miejsce indywidualnie zajęła nasza uczennica, a reprezentacja szkoły osiągnęła zespołowo II miejsce. Nowatorską inicjatywą, świadczącą o prężności i otwartości placówki na nowe doświadczenia było zorganizowanie przy naszym Ośrodku - w lipcu 1989r - klasy dla młodzieży z normą intelektualną. Jednocześnie w okresie 1988 - 1992 przy naszej placówce funkcjonowała "Szkoła życia" dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

        Także na początku lat 90-tych rozpoczęła działalność2-letnia Szkoła Przysposabiająca do Zawodu, w której naukę podjęły dziewczęta w normie intelektualnej kierowane do dalszego kształcenia po ukończeniu VI klasy szkoły podstawowej. Powyższe fakty potwierdzają, iż placówka nasza jako jedna z pierwszych w kraju wprowadzała w życie ideę integracji. Działania tego rodzaju towarzyszą działalności Ośrodka do dnia dzisiejszego.

        Kolejną przełomową datą w historii placówki jest 26 czerwca 1995r. W związku z trudną sytuacją finansową oświaty, zapadła decyzja o połączeniu SOSW Nr 2 i SOSW Nr 3 w jeden ośrodek kształcący dziewczęta i chłopców. 31 sierpnia 1995r zlikwidowany zatem został Ośrodek Nr 3, a Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną dla chłopców włączono do SOSW Nr 2. Młodzież kształcono w 6 kierunkach zawodowych: krawiec i dziewiarz dla dziewcząt oraz introligator, stolarz, piekarz i ślusarz dla chłopców. Z upływem lat ofertę kierunków kształcenia sukcesywnie rozszerzano w zależności od zainteresowań uczniów i potrzeb rynku.

       Fundamentalną zmianą w funkcjonowaniu naszego Ośrodka było otwarcie 8 czerwca 2016 roku Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego. Nowoczesny dwukondygnacyjny budynek, wyposażony w profesjonalny sprzęt, zakwalifikowany został do wykonywania funkcji rehabilitacyjnych i terapeutycznych, jako uzupełnienie działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Płocku. Dzięki niemu oprócz dotychczasowego wielokierunkowego wsparcia w zakresie terapii psychologiczno-pedagogicznej zapewniamy wszechstronne usprawnianie, rehabilitację oraz zaplecze informacyjno – szkoleniowe.

        Aktualnie młodzież Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 kształci się w kierunkach: fryzjer, kucharz, piekarz, ogrodnik, introligator, mechanik pojazdów samochodowych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.  

DOKUMENTY SZKOLNE  

1. STATUT SOSW NR 2 (TEKST JEDNOLITY - 21.04.2023)    
2. STATUT BSIST. (TEKST JEDNOLTY - 21.04.2023)                                      
3. STATUT SSPP (TEKST JEDNOLITY - 21.04.2023)                                   
4. PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2022-2023
5. STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

1. pobierz
2. pobierz
3. pobierz
4. pobierz
5. pobierz

KONTAKT

      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2      
ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock
tel: 24/ 366-03-50, fax: 24/ 366-03-60
e-mail: sosw2plock@poczta.onet.pl