Tryb nocny

PROGRAM "ZA ŻYCIEM"

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM: 
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

WARTOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA:
2 527 470

INFORMACJE O PROGRAMIE


Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Płocku – 
Wiodącym Ośrodkiem Koordynacyjno – Rehabilitacyjno - Opiekuńczym 

Informujemy, że od lipca 2022 r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Płocku kontynuuje realizację zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego, wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 
W ramach działań Ośrodka oferujemy dzieciom (od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia) i ich rodzinom specjalistyczną pomoc terapeutyczną. Program skierowany jest do dzieci zameldowanych w Płocku. Do szczegółowych zadań wiodącego ośrodka  należy: 

-      udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka, 

     wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, 

     wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy, 

-      ustalanie poziomu rozwoju i funkcjonowania dziecka oraz potrzeb jego rodziny, 

-      organizowanie zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej, terapii SI, terapii logopedycznej i terapii psychologicznej, 

-      organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka/ prawnych opiekunów dziecka/ faktycznych opiekunów dziecka, 

-      koordynowanie korzystania z usług specjalistów, 

-      zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, 

-      prowadzenie akcji informacyjnych, 

     monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.   

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie placówki 
przy ul. Lasockiego 14 lub telefonicznie 
u kierownika w Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnym tel. 607 605 707.   


Program realizowany będzie w latach 2022-2026.  
Jest zadaniem z zakresu administracji rządowej 
finansowanym ze środków budżetu państwa.  

Wartość dotacji na realizację zadania - 2 527 470 zł

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

Informujemy, że Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2
w Płocku realizuje cele Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego, wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa.
    
ZMIENIŁY SIĘ WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE! 
Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych do zadań Ośrodka należy wsparcie rodzin z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole.      

 
Obecnie przyjmujemy zgłoszenia do udziału w Programie w 2024 r. 
W ramach wsparcia realizowane będzie doradztwo, konsultacje dla rodzin oraz zajęcia dla dzieci z zakresu: 
fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej,  
terapii logopedycznej, 
terapii psychologicznej, 
terapii integracji sensorycznej.       


Oferta skierowana jest do dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, zameldowanych w Płocku . 
Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej SOSW Nr 2 w Płocku (zakładka WOKRO) lub wypełnić na miejscu. 

     Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie placówki 
przy ul. Lasockiego 14 lub telefonicznie 
u kierownika Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego tel. 607 605 707 
www.sosw2plock.com     

PLACÓWKI OŚWIATOWE I LECZNICZE NA TERENIE PŁOCKA

1. MIEJSKIE PRZEDSZKOLA, MIEJSKI ŻŁOBKI, PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
2. NFZ LOGOPEDA, PSYCHOLOG                                   
3. PRZYCHODNIE REHABILITACYJNE                                
4. SZPITALE