logo za zyciem

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Płocku –
Wiodącym Ośrodkiem Koordynacyjno – Rehabilitacyjno - Opiekuńczym
Szanowni Rodzice!

    Informujemy, że od lipca 2022 r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Płocku kontynuuje realizację zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego, wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
    W ramach działań Ośrodka oferujemy dzieciom (od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia) i ich rodzinom specjalistyczną pomoc terapeutyczną. Program skierowany jest do dzieci zameldowanych w Płocku.
    Do szczegółowych zadań wiodącego ośrodka należy:
- udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
- wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,
- wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy,
- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym zajęć
z zakresu rehabilitacji ruchowej, terapii SI, terapii logopedycznej i terapii psychologicznej,
- organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka/ prawnych opiekunów dziecka/ faktycznych opiekunów dziecka,
- koordynowanie korzystania z usług specjalistów,
- zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
- prowadzenie akcji informacyjnych,
- monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Rodziców zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia Ośrodka serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie placówki
przy ul. Lasockiego 14 lub telefonicznie
u kierownika w Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnym tel. 607 605 707.

Program realizowany będzie w latach 2022-2026.
Jest zadaniem z zakresu administracji rządowej
finansowanym z budżetu państwa

Formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej (poniżej) lub wypełnić na miejscu.
- formularz zgłoszeniowy i kwestionariusz osobowy pobierz
- klauzula rodo procedury bezpieczeństwa pobierz
- zgoda na przetwarzanie danych i oświadczenie o regulaminie pobierz

Podsumowanie i efekty realizacji Programu „Za Życiem”
2018 - 2021

    Na mocy Porozumienia Nr MEN/2018/DWKI/849, zawartego w dniu 16.05.2018 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Gminą Miastem Płock wraz z aneksem Nr 1/1/WED/P/39/2021 z dnia 1.03.2021 r. do ww. Porozumienia, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Płocku w latach 2018 - 2021 realizował zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie płockim.
    Zadania te wynikały z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (Uchwała Rady Ministrów nr 160 z dnia 20 grudnia 2016 roku) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (DZ.U z 2017 roku, pozycja 1712). Realizację tych zadań rozpoczęto w lipcu 2018 r.
    Program był zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa.

    Zgodnie z zawartym porozumieniem, w pierwszym roku działalności, placówka została doposażona w specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji ruchowej oraz do terapii integracji sensorycznej niezbędny do realizacji ww. zadań.

    W ramach działań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, w latach 2018 – 2021, oferowana była dzieciom (od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia) i ich rodzinom kompleksowa pomoc psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i terapeutyczna, a w szczególności:
1. udzielano rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych ich dziecka;
2. wskazywano właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy;
3. wskazywano jednostki udzielające specjalistycznej pomocy;
4. organizowano zajęcia terapeutyczne z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
zajęciami objętych zostało 393 dzieci, w tym 69 dzieci do 3 roku życia, w następujących zakresach:
- zajęcia fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej – zrealizowano 7 488 godzin,
- zajęcia logopedyczne – zrealizowano 9 843 godzin,
- zajęcia terapii psychologicznej – zrealizowano 1 829 godzin,
- zajęcia terapii integracji sensorycznej – zrealizowano 6 870 godzin,
- zajęcia z dziećmi niedowidzącymi i niewidomymi – zrealizowano 19 godzin.
    W sumie zrealizowano 26 049 godzin terapii.
    Wszystkie dzieci objęte pomocą uczestniczyły w indywidualnych zajęciach terapeutycznych w wymiarze od 1 do 5 godzin tygodniowo, w zależności od potrzeb.
5. Prowadzono akcje promocyjno - informacyjne dotyczące realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie miasta Płocka.
6. Monitorowano działania związane z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

    Nawiązano również współpracę z innymi placówkami i instytucjami związanymi z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Efekty zrealizowanych zadań to między innymi:

- wsparcie rodziców w odnalezieniu się w trudnej sytuacji, pomoc w akceptacji niepełnosprawności lub choroby dziecka;
- wzmocnienie poczucia sprawstwa związanego z pozytywną oceną kompetencji rodzicielskich;
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania i spostrzegania mocnych stron i postępów dziecka;
- rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców;
- pogłębienie diagnozy funkcjonowania dziecka;
- opracowanie oraz wdrożenie programu terapeutycznego dostosowanego do możliwości dziecka;
- wsparcie rozwoju dziecka i poprawa jego funkcjonowania w życiu codziennym;
- współpraca rodziców z terapeutami;
- poprawa funkcjonowania dzieci z autyzmem, które poprzez systematyczne zajęcia ze specjalistami potrafią lepiej przystosować się do nowej sytuacji, zaczynają współpracować z terapeutą, lepiej funkcjonują w sferze komunikacji i kontaktów społecznych;
- odbieranie od rodziców sygnałów na temat poprawy funkcjonowania dzieci w przedszkolu i w domu, na temat poznania i lepszego rozumienia ich potrzeb.

MAJ 2021

BEZPŁATNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI

do 5 godzin tygodniowo, realizowanych dodatkowo,

niezależnie od zajęć

w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2
w Płocku realizuje cele Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego, wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa.

W ramach działań Ośrodka oferujemy dzieciom (od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia) i ich rodzinom objęcie specjalistyczną pomocą terapeutyczną.

Do szczegółowych zadań wiodącego ośrodka  należy:

  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy,
  • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • koordynowanie korzystania z usług specjalistów,
  • zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  • prowadzenie akcji informacyjnych,
  • monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowane będą:

zajęcia fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej, 

zajęcia logopedyczne,

zajęcia terapii psychologicznej,

zajęcia terapii integracji sensorycznej.

Oferta skierowana jest do dzieci i rodzin zameldowanych w Płocku.

Formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej (poniżej) lub wypełnić na miejscu.

- formularz zgłoszeniowy pobierz
- kwestionariusz osobowy dziecka pobierz
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz
- wniosek rodzica o zajęcia pobierz
- Regulamin Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego pobierz

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie placówki

przy ul. Lasockiego 14 lub telefonicznie

kierownika Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego tel. 607 605 707

www.sosw2plock.com

BEZPŁATNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI
do 5 godzin tygodniowo, realizowanych dodatkowo, niezależnie od zajęć
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Szanowni Państwo!

    Informujemy, że od lipca 2018r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Płocku realizuje zadania Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego, wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

    W ramach działań Ośrodka oferujemy dzieciom (od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia) i ich rodzinom objęcie specjalistyczną pomocą terapeutyczną.
    Do szczegółowych zadań wiodącego ośrodka  należy:
-    udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
-    wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,
-    wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy,
-    organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
-    koordynowanie korzystania z usług specjalistów,
-    zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
-    prowadzenie akcji informacyjnych,
-    monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Obecnie kwalifikujemy Uczestników do:
zajęć fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej,  
zajęć logopedycznych,
zajęć terapii psychologicznej,
zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie,
zajęć z dziećmi niedowidzącymi i niewidomymi,
zajęć z dziećmi niedosłyszącymi i niesłyszącymi,
zajęć terapii integracji sensorycznej.

Oferta skierowana jest do dzieci i rodzin zameldowanych w Płocku.
Formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej lub wypełnić na miejscu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie placówki
przy ul. Lasockiego 14 lub telefonicznie pod numerem 24/3660366
lub u kierownika w Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnym tel. 607 605 707
www.sosw2plock.com

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

    Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia do udziału w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

    Obecnie kwalifikujemy Uczestników do zajęć fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej, zajęć terapii psychologicznej, zajęć logopedycznych, zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.

    Formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej lub wypełnić na miejscu.

    Na bieżąco będziemy informować Państwa o terminach rozpoczęcia:
- zajęć z dziećmi niedowidzącymi i niewidomymi,
- zajęć z dziećmi niedosłyszącymi i niesłyszącymi,
- zajęć terapii integracji sensorycznej.

Serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie placówki
przy ul. Lasockiego 14 lub telefonicznie pod numerem 24/3660366
lub u kierownika w Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnym tel. 607 605 707.