Komplet dokumentów kandydatów do SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY powinien zawierać :

1. Podanie o przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
2. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.
3. Dwie fotografie.
4. Odpis skrócony aktu urodzenia.
5. Potwierdzenie miejsca zamieszkania i Nr PESEL.
6. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
7. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania orzeczenia).
8. Podanie o skierowanie do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej (właściwe Starostwo Powiatowe).
9. Dokumentacja zdrowotna.
10. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.

Bliższe informacje można uzyskać w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Płocku, ul. Lasockiego 14, nr tel.: 24 366-03-50, fax: 24 366-03-60.

Podania dla kandydatów:

Podanie z internatem składają kandydaci mieszkający poza miastem Płock.