Rekrutacja

Komplet dokumentów kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6 powinien zawierać:

1.         Podanie:
                 - o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6 (pobierz z załącznika)
                 - o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6 i Internatu (pobierz z załącznika)

2.         Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.

3.         Wyniki egzaminu ósmoklasisty.

4.         Dwie fotografie.

5.         Odpis skrócony aktu urodzenia. 

6.         Potwierdzenie miejsca zamieszkania i Nr PESEL.

7.         Życiorys.

8.         Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

9.         Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania orzeczenia).

10.       Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

11.  W przypadku kandydatów do klas o kierunku mechanik pojazdów samochodowych i ogrodnik orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

11.       Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych  (kierunek: piekarz, kucharz, fryzjer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej).

12.       Podanie o skierowanie do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej (właściwe Starostwo Powiatowe). 

13.       Dokumentacja zdrowotna.

14.       Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.

Więcej informacji można uzyskać w SOSW Nr 2 w Płocku ul. Lasockiego 14, nr tel. 24 366 – 03 – 50.

logo