Komplet dokumentów kandydatów do BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 6 powinien zawierać :

 

1. Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6.

2. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.

3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty.

4. Dwie fotografie.

5. Odpis skrócony aktu urodzenia. 

6. Potwierdzenie miejsca zamieszkania i Nr PESEL.

7. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania orzeczenia).

9. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

10.  W przypadku kandydatów do klas o kierunku mechanik pojazdów samochodowych i ogrodnik orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

11. Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych  (kierunek: piekarz, kucharz, pracownik pomocniczy gastronomii, fryzjer, pracownik pomocniczy fryzjera, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej).

13. Podanie o skierowanie do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej (właściwe Starostwo Powiatowe). 

13. Dokumentacja zdrowotna.

14. Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Płocku, ul. Lasockiego 14, nr tel.: 24 366-03-50, fax: 24 366-03-60.

Komplet dokumentów kandydatów do BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 6 powinien zawierać :

1.         Podanie o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6.

2.         Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.

3.         Wyniki egzaminu ósmoklasisty.

4.         Dwie fotografie.

5.         Odpis skrócony aktu urodzenia. 

6.         Potwierdzenie miejsca zamieszkania i Nr PESEL.

7.         Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

8.         Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku posiadania orzeczenia).

9.         Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

10.  W przypadku kandydatów do klas o kierunku mechanik pojazdów samochodowych i ogrodnik orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

11.      Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych  (kierunek: piekarz, kucharz, pracownik pomocniczy gastronomii, fryzjer, pracownik pomocniczy fryzjera, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej).

13.      Podanie o skierowanie do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej (właściwe Starostwo Powiatowe). 

13.      Dokumentacja zdrowotna.

14.      Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.

 

 

Bliższe informacje można uzyskać w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Płocku, ul. Lasockiego 14, nr tel.: 24 366-03-50, fax: 24 366-03-60.