WIODĄCY OŚRODEK KOORDYNACYJNO - REHABILITACYJNO - OPIEKUŃCZY

REGULAMIN
Wiodącego Ośrodka
Koordynacyjno- Rehabilitacyjno - Opiekuńczego

§ 1
Informacje ogólne o Programie „Za Życiem”


1.    Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Płocku realizuje zadania z zakresu administracji rządowej,
wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250), (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny)  zwanego dalej „Programem” ,
oraz porozumienia nr MEN/2018/DWKI/849 z dnia 16 maja 2018 r.  
w zakresie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno - opiekuńczego, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017r,
w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz U, poz. 1712).
2.    Program ma na celu zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych, a także zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.

§ 2
Wyjaśnienie pojęć użytych w Regulaminie


1.    Program – załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250), (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny);  
2.    Realizator Programu – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Płocku,
ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock.
3.    Dane osobowe – dane, w rozumieniu Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.),dotyczą Uczestników Programu, które muszą być przetwarzane przez Realizatora Programu „Za Życiem”.
4.    Przetwarzanie danych osobowych – oznacza wszelkie operacje i działania na danych osobowych tj.: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie.
5.    Uczestnik Programu – osoba zakwalifikowana do udziału w Programie „Za Życiem” zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
6.    Dokumenty Rekrutacyjne – to Wniosek rodzica o objęcie dziecka Programem „Za Życiem” wraz z załącznikami.
7.    Koordynator Programu – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
Nr 2 w Płocku.
8.    Kadra Programu – Koordynator Programu, terapeuci oraz inne osoby wskazane przez Koordynatora Programu.

§ 3
Postanowienia ogólne


1.    Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Programie „Za Życiem”.
2.    Nabór Uczestników prowadzony jest w sposób jawny i ciągły przez cały okres realizacji Programu.
3.    Kwalifikacji Uczestnika Programu dokonuje Koordynator Programu lub osoba przez niego wyznaczona.
4.    Osobie kwalifikującej się do uzyskania wsparcia przedstawione zostaną warunki uczestnictwa w Programie, a jej dane zostaną umieszczone w dokumentacji.

§ 4
Zakres wsparcia oferowany Uczestnikom


1.    Opracowanie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, opracowanie programu terapii.
2.    Prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stosownie do potrzeb psychofizycznych i rozwojowych dziecka.
3.    Udzielanie rodzicom/opiekunom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka oraz instruktażu i informacji niezbędnych do kontynuowania pracy z dzieckiem w domu.
4.    Ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku, utrudniających jego aktywność
i uczestnictwo w życiu społecznym.
5.    Ocenianie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i rodzinie, wprowadzanie zmian
w programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny.
6.    Nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań.
7.    Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy.
8.    Koordynacja korzystania z usług specjalistycznych na terenie miasta Płocka, monitorowanie działań związanych z pomocą dzieciom i ich rodzinom.
9.    Prowadzenie akcji informacyjnych.

§ 5
Warunki Rekrutacji


1.    Program „Za Życiem” realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr2 w Płocku przeznaczony jest dla dzieci w wieku 0 – 7 lat (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia), zamieszkałych na terenie miasta Płocka.
2.    Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły i jawny w okresie realizacji Programu. Kolejność i zakwalifikowanie się do Programu jest weryfikowane przez Kierownika Programu lub osobę przez niego wyznaczoną.
3.    Realizacja wsparcia (zajęć) będzie odbywać się od poniedziałku do soboty
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Płocku, ul. Lasockiego 14 lub w innym miejscu na terenie miasta Płocka, wyznaczonym przez Koordynatora Programu i uzgodnionym z rodzicem/opiekunem dziecka (w tym w domu uczestnika zajęć).
4.    Na Dokumenty Rekrutacyjne składają się:
a.    Wniosek rodzica o objęcie dziecka Programem „Za Życiem” wraz
z Załącznikami:
- Załącznik 1 – Formularz Osobowy,
- Załącznik 2 - Oświadczenie Uczestnika Programu o wyrażeniu zgody na     wykorzystanie wizerunku,
- Załącznik 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
- Załącznik 4 – Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem,
- Załącznik 5 – dokumenty związane z dotychczasowym przebiegiem diagnozowania, leczenia i terapii dziecka, które ewentualnie posiada rodzic/opiekun (nieobligatoryjne), w tym: Opinia o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju i/lub Zaświadczenie lekarskie (zgodnie z Ustawą „Za Życiem”) i/lub Orzeczenie o niepełnosprawności (oryginały lub kserokopia – za potwierdzeniem z oryginałem).    
5.    O kolejności przyjęcia na terapię decyduje data złożenia formularza zgłoszeniowego.
6.    O ilości godzin i rodzaju przyznanych zajęć decyduje Koordynator Programu.
7.    Szczegóły wsparcia (tj.: data rozpoczęcia i zakończenia udziału w Programie, rodzaje wsparcia przyznane Uczestnikowi) – będą przekazywane na bieżąco rodzicowi lub prawnemu opiekunowi Uczestnika Programu.
8.    Rejestracja Uczestnika Programu do specjalisty będzie odbywać się w recepcji Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 Płocku przy ul. Lasockiego 14. Godziny pracy recepcji: 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku.
9.    Zgłoszenia do Programu „Za Życiem” przyjmowane są w recepcji Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 Płocku przy ul. Lasockiego 14.


§ 6
Prawa i obowiązki Uczestnika Programu „Za Życiem”


1.    Uczestnik Programu ma prawo do:
a.    udziału we wszystkich formach wsparcia, które zostaną mu przydzielone
w ramach Programu „Za Życiem” (max do 5 godzin tygodniowo);
b.    otrzymywania wszelkich informacji dotyczących Programu;
c.    zgłaszania uwag, opinii i oceny form proponowanego wsparcia przewidzianego w Programie;
d.    kontaktu z Kadrą Programu w czasie realizacji Programu.
2.    Uczestnik zobowiązany jest do:
a.    zgłaszania się na terapię systematycznie i punktualnie;
b.    udziału w formach wsparcia, do których został przydzielony (skierowany) Uczestnik terapii; potwierdzeniem uczestnictwa jest każdorazowe odnotowanie obecności przez terapeutę w dzienniku zajęć; nieprzestrzeganie zasad regulaminu, liczne nieobecności wpływające niekorzystnie na  realizację planu terapeutycznego (wyłączając chorobę i przypadki losowe) mogą być powodem skreślenia z listy uczestników terapii;
c.    udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji Programu (zgodnie z oświadczeniem – Załącznik 3); wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie;
d.    niezwłocznego poinformowania Kadry Programu (specjalistów prowadzących zajęcia) o przeszkodach uniemożliwiających Uczestnikowi Programu na udział w formach wsparcia przewidzianych w Programie;
e.    informowania na bieżąco Koordynatora Programu o wszelkich zmianach mających wpływ na udział i kwalifikowalność Uczestnika w Programie;
f.    wypełniania ankiet ewaluacyjnych, monitorujących w czasie realizacji Programu.

Realizator Programu „Za Życiem” zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Programu
z listy Uczestników w przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu (odpowiednio do stosowania przepisów Kodeksu Cywilnego oraz zasad współżycia społecznego).


§ 7
Postanowienia końcowe


1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2018r.
2.    Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z  Regulaminem jest jednoznaczne
ze zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
3.    Realizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

logo