REGULAMIN
Wiodącego Ośrodka
Koordynacyjno- Rehabilitacyjno - Opiekuńczego

§ 1
Informacje ogólne o Programie „Za Życiem”

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Płocku realizuje zadania z zakresu administracji rządowej,
wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającego uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2022 r. poz. 64) zwanego dalej „Programem”, w zakresie: zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017r, w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712) – zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” oraz porozumienia nr 419 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
2. Celem Programu jest zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.

§ 2
Wyjaśnienie pojęć użytych w Regulaminie

1. Program – załącznik do uchwały Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającego uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2022 r. poz. 64).
2. Realizator Programu – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Płocku,
ul. Lasockiego 14, 09-402 Płock.
3. Uczestnik Programu – osoba zakwalifikowana do udziału w Programie „Za Życiem” zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
4. Dokumenty Rekrutacyjne – to Wniosek rodzica o objęcie dziecka Programem „Za Życiem” wraz z załącznikami.
5. Koordynator Programu – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
Nr 2 w Płocku.
6. Kadra Programu – Koordynator Programu, terapeuci oraz inne osoby wskazane przez Koordynatora Programu.

§ 3
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Programie „Za Życiem”.
2. Nabór Uczestników prowadzony jest w sposób jawny i ciągły przez cały okres realizacji Programu do wyczerpania wolnych miejsc.
3. Kwalifikacji Uczestnika Programu dokonuje Koordynator Programu lub osoba przez niego wyznaczona.
4. Osobie kwalifikującej się do uzyskania wsparcia przedstawione zostaną warunki uczestnictwa w Programie, a jej dane zostaną umieszczone w dokumentacji.

§ 4
Zakres wsparcia oferowany Uczestnikom

1. Opracowanie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, opracowanie programu terapii.
2. Prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka stosownie do potrzeb psychofizycznych i rozwojowych dziecka.
3. Organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka/ prawnych opiekunów dziecka/ faktycznych opiekunów dziecka.
4. Udzielanie rodzicom/opiekunom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka oraz instruktażu i informacji niezbędnych do kontynuowania pracy z dzieckiem w domu.
5. Ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku, utrudniających jego aktywność
i uczestnictwo w życiu społecznym.
6. Ocenianie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i rodzinie, wprowadzanie zmian
w programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny.
7. Nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań.
8. Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy.
9. Koordynacja korzystania z usług specjalistycznych na terenie miasta Płocka, monitorowanie działań związanych z pomocą dzieciom i ich rodzinom.
10. Prowadzenie akcji informacyjnych.

§ 5
Warunki Rekrutacji

1. Program „Za Życiem” realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr2 w Płocku przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 0 do momentu podjęcia nauki szkolnej (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia), zamieszkałych i zameldowanych na terenie miasta Płocka.
2. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły i jawny w okresie realizacji Programu do wyczerpania wolnych miejsc. Kolejność i zakwalifikowanie się do Programu jest weryfikowane przez Koordynatora Programu lub osobę przez niego wyznaczoną.
3. Realizacja wsparcia (zajęć) będzie odbywać się od poniedziałku do soboty
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Płocku, ul. Lasockiego 14 lub w innym miejscu na terenie miasta Płocka, wyznaczonym przez Koordynatora Programu i uzgodnionym z rodzicem/opiekunem dziecka (w tym w domu uczestnika zajęć).
4. Na Dokumenty Rekrutacyjne składają się:
a. Wniosek rodzica o objęcie dziecka Programem „Za Życiem” wraz
z załącznikami:
- kwestionariusz wywiadu o dziecku,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem,
- oświadczenia związane z procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii,
- dokumenty związane z dotychczasowym przebiegiem diagnozowania, leczenia i terapii dziecka, które ewentualnie posiada rodzic/opiekun (nieobligatoryjne), w tym: opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i/lub zaświadczenie lekarskie (zgodnie z Ustawą „Za Życiem”) i/lub orzeczenie o niepełnosprawności (oryginały lub kserokopia).
5. O kolejności przyjęcia na terapię decyduje data złożenia formularza zgłoszeniowego.
6. O ilości godzin i rodzaju przyznanych zajęć decyduje Koordynator Programu.
7. Szczegóły wsparcia (tj.: data rozpoczęcia i zakończenia udziału w Programie, rodzaje wsparcia przyznane Uczestnikowi, terminy zajęć) – będą przekazywane na bieżąco rodzicowi lub prawnemu opiekunowi Uczestnika Programu.
8. Zgłoszenia do Programu „Za Życiem” przyjmowane są w Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnym lub w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 Płocku przy ul. Lasockiego 14.

§ 6
Prawa i obowiązki Uczestnika Programu „Za Życiem”

1. Uczestnik Programu ma prawo do:
a. udziału we wszystkich formach wsparcia, które zostaną mu przydzielone
w ramach Programu „Za Życiem”;
b. otrzymywania wszelkich informacji dotyczących Programu;
c. zgłaszania uwag, opinii i oceny form proponowanego wsparcia przewidzianego w Programie;
d. kontaktu z kadrą Programu w czasie realizacji Programu.
2. Uczestnik zobowiązany jest do:
a. zgłaszania się na terapię systematycznie i punktualnie;
b. udziału w formach wsparcia, do których został przydzielony (skierowany); potwierdzeniem uczestnictwa jest każdorazowe odnotowanie obecności przez terapeutę w dzienniku zajęć oraz podpis rodzica/opiekuna Uczestnika zajęć; nieprzestrzeganie zasad regulaminu, liczne nieobecności wpływające niekorzystnie na realizację planu terapeutycznego (wyłączając chorobę i przypadki losowe) mogą być powodem skreślenia z listy uczestników terapii;
c. udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji Programu; wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie;
d. niezwłocznego poinformowania kadry Programu (specjalistów prowadzących zajęcia) o przeszkodach uniemożliwiających Uczestnikowi Programu udział w formach wsparcia przewidzianych w Programie;
e. informowania na bieżąco koordynatora Programu o wszelkich zmianach mających wpływ na udział i kwalifikowalność Uczestnika w Programie;
f. wypełniania ankiet ewaluacyjnych, monitorujących w czasie realizacji Programu.

Realizator Programu „Za Życiem” zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Programu
z listy Uczestników w przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu (odpowiednio do stosowania przepisów Kodeksu Cywilnego oraz zasad współżycia społecznego).

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem jest jednoznaczne
ze zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
2. Realizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.