W dniu 26 czerwca 2015 roku podczas Konferencji pt „Od aktywności do innowacyjności – kształcenie zawodowe w perspektywie finansowej 2014 – 2020” odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie realizacji Projektu „Akademia aktywności”. Stało się to znakomitą okazją do wręczenia uczestnikom Projektu certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających uzyskane kwalifikacje. Konferencja przybliżyła jednocześnie uczestnikom szanse na rozwój uczniów szkół zawodowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 i  stała się zachętą do kontynuowania Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
    W Projekcie „Akademia aktywności” realizowanym przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 6 w Płocku w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku ogółem uczestniczyło 93 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6, w tym 47 dziewcząt i 46 chłopców. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu miasta Płocka, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.2 – „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Działania zrealizowane w ramach Projektu uzyskały dofinansowanie w kwocie 1 013 640,00 zł, w tym 140 802,10 zł stanowił wkład własny miasta Płocka.
    Ambicją autorów Projektu było podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego, a przez to zwiększenie zdolności uczniów i uczennic do przyszłego zatrudnienia. Od stycznia 2014 do czerwca 2015 roku młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w SOSW Nr 2 w Płocku miała możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych i społecznych, poprzez udział w zajęciach wyrównawczych, kursach i warsztatach. Ogółem spośród 100 uczestników kursów 92 zakończyło swój udział sukcesem i uzyskało dodatkowe kwalifikacje.
    Niezwykle cenną inicjatywą realizowaną w ramach Projektu w zakresie wzmacniania zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia były realizowane staże i praktyki zawodowe. Ogółem 70 uczniów Szkoły uczestniczyło w stażach i praktykach zawodowych w 12 profesjonalnych zakładach pracy: salonach fryzjerskich, piekarniach, warsztatach samochodowych, zakładach gastronomicznych i ogrodniczych, podczas których uczniowie mieli możliwość poznania tajników zawodu, nabycia umiejętności praktycznych oraz zmierzenia się z codziennymi obowiązkami zawodowymi.
    Jednocześnie uczestnicy Projektu mieli zapewnione wsparcie doradczo – pedagogiczne oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe, poprzez udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, warsztatach umiejętności społecznych, obozie profilaktyczno – terapeutycznym w Jastrzębiej Górze oraz poradnictwo indywidualne psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego.
Wymiernym efektem realizacji Projektu było również wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w sprzęt i pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 205 523,36 zł.
    Udział w Projekcie wymagał dużego zaangażowania i odpowiedzialności ze strony zarówno uczestników Projektu jak i prowadzących – nauczycieli i pracodawców. Wymagał dużego nakładu sił, czasem walki ze swoimi słabościami, ale jednocześnie motywował do zmian, pokazywał jak wiele można zmienić w swoim życiu, jak wiele możemy zrobić razem. Niewątpliwie dla wszystkich okazał się bardzo ciekawym i inspirującym doświadczeniem.
    W ocenie uczestników Projektu, nauczycieli, pracodawców oraz w oparciu o wyniki prowadzonej ewaluacji można śmiało stwierdzić, że realizacja Projektu okazała się w pełni uzasadniona i przyniosła wszechstronne, wymierne korzyści. Tego rodzaju pomoc dla młodzieży nie byłaby możliwa bez wsparcia EFS.

DSCN2000Dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Płocku wakacje w bieżącym roku szkolnym obfitowały w szereg działań wynikających z realizacji Projektu „Akademia aktywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu miasta Płocka. W lipcu br. 60 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Płocku uczestniczyło w stażach zawodowych w 12 profesjonalnych zakładach pracy: salonach fryzjerskich, piekarniach, warsztatach samochodowych, zakładach gastronomicznych i ogrodniczych. Udział w stażach pozwolił młodzieży na poznanie tajników zawodu i zmierzenie się z codziennymi obowiązkami zawodowymi. Dla wszystkich uczestników tego niełatwego przedsięwzięcia było to nielada zadanie, zakończyło się jednak pełnym sukcesem. Uczniowie, pomimo utrudnień komunikacyjnych, chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w stażach, zdobyli szereg doświadczeń zawodowych i społecznych. Wszyscy zgodnie podkreślali, że było to dla nich niezwykłe doświadczenie. Jednocześnie, swoją postawą i zaangażowaniem, młodzież szkoły udowodniła, że są odpowiedzialnymi i wartościowymi pracownikami i członkami społeczności lokalnej.

    W Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 6 w Płocku trwają gorączkowe przygotowania do realizacji staży zawodowych w ramach Projektu „Akademia aktywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu miasta Płocka. Już w lipcu br. 60 uczniów Szkoły rozpocznie staże w profesjonalnych zakładach pracy, co pozwoli im na poznanie tajników zawodu i zmierzenie się z codziennymi obowiązkami zawodowymi. Niewątpliwie będzie to duże wyzwanie zarówno dla uczniów, jak i pracodawców, jesteśmy jednak przekonani, że przedsięwzięcie to przyniesie szereg wymiernych korzyści.
   W czerwcu br. kolejna grupa uczniów zakończyła udział w kursach i zdobyła dodatkowe kwalifikacje w ramach realizowanego kursu fryzjerskiego oraz kursu na prawo jazdy kat. B. Zdobycie kwalifikacji na kierowcę samochodu osobowego wymagało od uczestników ogromnego wysiłku i zaangażowania, przed nimi jeszcze niełatwe wyzwanie – przystąpienie do egzaminu państwowego.
  Bliższe informacje na temat realizowanego Projektu na stronie: www.sosw2plock.com

2    Z początkiem stycznia 2014 roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 w Płocku przystąpiła do realizacji kolejnego już Projektu pod nazwą „Akademia aktywności", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu miasta Płocka.  Projekt realizowany jest w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku w okresie od stycznia 2014 do czerwca 2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.2 – „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Zaplanowane działania uzyskały wsparcie w niebagatelnej kwocie 1.013.330,00 zł.
    Adresatami Projektu są uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Płocku. Ambicją autorów Projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego, a przez to zwiększenie zdolności uczniów i uczennic do przyszłego zatrudnienia. Aby sprostać postawionym zadaniom już od stycznia młodzież poszerza swoje umiejętności zawodowe, poprzez udział w zajęciach wyrównawczych z przedmiotów zawodowych (kucharz, krawiec, ogrodnik, mechanik, fryzjer, piekarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej), a także matematyki, przedsiębiorczości oraz języka niemieckiego. Rozpoczęły się również warsztaty komputerowe – rozwijające umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii do poszukiwania pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej – rozwijające umiejętności uczniów w zakresie poruszania się po rynku pracy,  warsztaty carvingu oraz kuchni regionalnych, poszerzające praktyczną wiedzę młodzieży w zakresie kucharstwa oraz rozbudzające fascynację gotowaniem.  Młodzież rozpoczęła również udział w indywidualnych zajęciach ukierunkowanych na rozwój uzdolnień zawodowych.
    W ramach poszerzania kwalifikacji zawodowych, młodzież przystąpiła do realizacji kursu na dozorcę oraz uczestniczyła w targach zawodowych w Poznaniu.  
    Uczestnicy Projektu mogą na bieżąco korzystać z indywidualnych konsultacji psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego. Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie ze specjalistą – profilaktykiem, pierwsze z cyklu 6 spotkań ze specjalistami.
Rekrutacja do udziału w Projekcie odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie rekrutacji. Wszelkie informacje dotyczące realizacji Projektu oraz form oferowanej pomocy dostępne są w Biurze Projektu na terenie Szkoły. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Projekt „Akademia aktywności” do realizacji…
…przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 6 w Płocku

    Już od stycznia 2014 roku młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w SOSW Nr 2 w Płocku przystąpi do realizacji Projektu „Akademia aktywności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu miasta Płocka.  Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.2 – „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Działania zaplanowane w ramach Projektu uzyskały wsparcie w kwocie ponad miliona złotych. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku w okresie od stycznia 2014 do czerwca 2015 roku.
    Uroczyste podpisanie nowego Projektu przez Panią Elżbietę Szymanik – zastępcę dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. PO KL oraz Pana Roberta Kowalskiego – dyrektora SOSW Nr 2 w Płocku odbyło się podczas uroczystości w dniu 13 grudnia 2013 roku w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika oraz Prezydenta Miasta Płocka – Pana Andrzeja Nowakowskiego.
    Ambicją autorów Projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego, a przez to zwiększenie zdolności uczniów i uczennic do przyszłego zatrudnienia. Młodzież będzie miała możliwość poszerzania swoich umiejętności zawodowych, poprzez udział w zajęciach wyrównawczych z przedmiotów zawodowych (kucharz, krawiec, ogrodnik, mechanik, fryzjer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej), a także matematyki, przedsiębiorczości oraz języka niemieckiego. Zadania obejmują również poszerzanie kwalifikacji młodzieży, poprzez udział w kursach: stylizacji paznokci, na prawo jazdy kat. B, na kierowcę wózka jezdniowego z napędem silnikowym, dozorcę, sprzedawcę, florystę, kelnera, fryzjera oraz spawacza. Ważnym elementem przedsięwzięcia są zaplanowane warsztaty i staże zawodowe, gdzie uczniowie nabywać będą umiejętności praktyczne. Uzupełnienie tego zakresu oddziaływań stanowić będzie cykl wyjazdów na targi zawodowe, podczas których młodzież będzie miała okazję uczestniczenia w niecodziennych wydarzeniach, ale przede wszystkim poznania nowoczesnych technologii i rozwiązań w zawodach. Projekt przewiduje również zapewnienie wsparcia doradczo – pedagogicznego oraz doradztwa edukacyjno – zawodowego poprzez realizację warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, warsztatów umiejętności społecznych oraz poradnictwo indywidualne.