Stowarzyszenie Pomocna Dłoń przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Płocku.

Organizacja Pożytku Publicznego

Nr KRS: 0000223510

Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i młodzieży z ograniczoną sprawnością intelektualną , fizyczną bądź społeczną oraz ich rodzinom.

Powyższe cele realizowane są poprzez:

 1. propagowanie inicjatyw sprzyjających integracji i pomocy dzieciom z niepełnosprawnością i ich rodzinom,
 2. zbieranie funduszy i innych środków pomocy materialnej w formie cegiełek, wpłat na konto Stowarzyszenia, zbiórek i darowizn,
 3. podejmowanie działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji życiowej osób z niepełnosprawnością,
 4. pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób z niepełnosprawnością,
 5. działania sprzyjające wyrównywaniu szans oraz przekraczaniu barier pomiędzy osobami z niepełnosprawnością a osobami sprawnymi,
 6. przyczynianie się do polepszania warunków życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz sprawiającej trudności wychowawcze,
 7. podejmowanie działań aktywizujących oraz umożliwiających samorealizację ludziom z niepełnosprawnością,
 8. działalność humanitarna oraz charytatywna,
 9. prowadzenie działań zmierzających do poprawy wizerunku osób z niepełnosprawnością w środowisku oraz zmiany mentalności społeczeństwa w tej dziedzinie,
 10. wytwarzanie atmosfery zaufania oraz szacunku wobec osób z niepełnosprawnością,
 11. upowszechnianie i promocja działalności twórczej osób z niepełnosprawnością,
 12. podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, z rodzin patologicznych oraz niedostosowanych społecznie,
 13. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 14. działania wpływające na rozwój i integrację społeczności lokalnej,
 15. współpraca ze środkami masowego przekazu w promocji zdrowia oraz propagowaniu idei integracji,
 16. współpraca z organizacjami podejmującymi podobne działania,
 17. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
 18. naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
 19. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
 20. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 21. ekologie i ochronę zwierząt,
 22. działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego