SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH Branżowej Szkoły I stopnia
NR 6 Specjalnej w Płocku

dla klas rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2018/2019 i kształcących się do roku szkolnego 2020/2021
zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6 w Płocku na posiedzeniu  w dniu 31.08.2018 r.

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców na posiedzeniu  w dniu 22.06.2018 r.

zgodnie z art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 811);  ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) – dalej u.s.o.

Załączniki:
1) zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy    przez trzyletni cykl kształcenia począwszy od roku szkolnego 2018/2019 w Branżowej Szkole I stopnia NR 6 Specjalnej w Płocku
a) przedmioty ogólnokształcące,
b) przedmioty zawodowe, pobierz

 

ZESTAW MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH
W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 6 Specjalnej w Płocku

na rok szkolny 2018/2019

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6 w Płocku
na posiedzeniu w dniu 31.08.2018 r.
zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców na posiedzeniu  w dniu 22.06.2018r.

zgodnie z art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 811);  ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) – dalej u.s.o.

Załączniki:
2) Materiały ćwiczeniowe   obowiązujące  w roku  szkolnym 2018/2019 w Branżowej Szkole I stopnia NR 6 Specjalnej w Płocku pobierz