SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
Branżowej Szkoły I stopnia
NR 6 Specjalnej w Płocku
dla klas rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2017/2018
i kształcących się do roku szkolnego 2019/2020

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną ZSZ Nr 6 w Płocku na posiedzeniu w dniu 31.08.2017 r.

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców na posiedzeniu  w dniu 9.06.2017 r.

zgodnie z art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 811);  ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) – dalej u.s.o.

Załączniki:
1) zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy    przez trzyletni cykl kształcenia począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w Branżowej Szkole I stopnia NR 6 Specjalnej w Płocku
a) przedmioty ogólnokształcące,
b) przedmioty zawodowe. pobierz

ZESTAW MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH
W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 6 Specjalnej w Płocku
na rok szkolny 2017/2018

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną ZSZ Nr 6 w Płocku
na posiedzeniu w dniu 31.08.2017

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców
na posiedzeniu w dniu 9.06.2017 r.

zgodnie z art. 22ab ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 811);  ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) – dalej u.s.o.

Załączniki:
2) Materiały ćwiczeniowe obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018 w Branżowej Szkole I stopnia NR 6 Specjalnej w Płocku pobierz