SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SPdP

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W SZKOLE SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W PŁOCKU DLA KLAS ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 I KSZTAŁCĄCYCH SIĘ
DO ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Płocku na posiedzeniu w dniu 30.08.2019 r oraz zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców na posiedzeniu  w dniu 19.06.2019 r.
zgodnie z art.22ab ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r. poz.1943 z późn. zm.)

Załączniki:

1)    zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez trzyletni cykl kształcenia począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Płocku pobierz