Rekrutacja

Komplet dokumentów kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6 w SOSW Nr 2 w Płocku powinien zawierać:

1.    Podanie
       - o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia (pobierz)
       - o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia i Internatu (pobierz)
2.    Świadectwo ukończenia Gimnazjum.
3.    Dwie fotografie.
4.    Odpis skrócony aktu urodzenia.
5.    Potwierdzenie  miejsca zamieszkania i Nr PESEL.
6.    Życiorys.
7.    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
8.    Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
9.    Zaświadczenie od lekarza profilaktyka o przydatności do kształcenia w określonym zawodzie.
10.    Pracownicza książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
z nosicielstwem (kierunek: piekarz, kucharz, fryzjer, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej).
11.    Podanie o skierowanie do kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej (właściwe Starostwo Powiatowe).
12.    Dokumentacja zdrowotna.
13.    IPET  z Gimnazjum (kserokopia).

Bliższe informacje można uzyskać w SOSW Nr 2,
Płock ul. Lasockiego 14,  nr tel. 0-24 366 – 03 - 50, fax (024) 366 – 03 - 60.