Informacje

Informacja dla rodziców i opiekunów


Lista rzeczy wymaganych przy zakwaterowaniu wychowanka

w internacie SOSW Nr 2 w Płocku

  1. PESEL, dowód osobisty, odpis skrócony aktu urodzenia oraz potwierdzenie o stałym zameldowaniu w miejscu zamieszkania,
  2. zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej i sposobie podawania leków, leki,
  3. szlafrok,
  4. środki higieny (proszek do prania, mydło, szampon, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów, szczotka do włosów, itp.),
  5. bielizna osobista, ubrania (zmiana na tydzień),
  6. obuwie zamienne (pantofle na miękkiej podeszwie, klapki).

Rodzice i opiekunowie ponoszą tylko koszty wyżywienia dziecka w internacie.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi:

śniadanie: 3.50zł

obiad: 4.50zł

kolacja: 3.00zł

RAZEM: 11zł

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE

NALEŻY DOKONYWAĆ DO 5-GO KAŻDEGO MIESIĄCA

ZA DANY MIESIĄC.


PROGRAM USAMODZIELNIANIA WYCHOWANKÓW -

autor: Beata Lewandowska

Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wchodzącą w skład SOSW Nr 2 w Płocku

Głównym zadaniem internatu jest zapewnienie wychowankom właściwie zorganizowanej opieki, rewalidacji i wychowania, w tym przygotowania do samodzielnego życia w integracji ze środowiskiem.

INFORMACJE BIEŻĄCE O INTERNACIE

       Integralną częścią Ośrodka jest internat, który stwarza wychowankom komfortowe warunki. Dobrze wyposażone ciepłe, przytulne sypialnie, pokoje dziennego pobytu, pion sanitarno-higieniczny dostosowany jest do wymaganych standardów. W internacie mieszka obecnie 55 wychowanków, uczniów ZSZ, Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

       Młodzież tworzy cztery grupy wychowawcze, nad którymi stałą opiekę sprawuje dziewięciu wychowawców oraz dwóch psychologów i pedagog szkolny. W ramach organizacji czasu wolnego utworzone zostały koła zainteresowań, tj.: basen, sks-y, chór, koło humanistyczne, koło plastyczne, koło florystyczne, koło wikliniarskie,  koło fotograficzne, koło teatralne, koło rzeźbiarsko-stolarskie.

       Wychowawcy poszczególnych grup przeprowadzają systematycznie zajęcia tematyczne, które mają na celu kształtowanie osobowości wychowanków i rozwijanie ich zainteresowań, natomiast samorząd internacki czuwa nad organizacją imprez i spotkań wewnętrznych.

       Organizowane są również spotkania integracyjne z młodzieżą innych szkół, na których nasi wychowankowie mają okazję zawrzeć nowe znajomości

GALERIA

          

MIESZKANIA USAMODZIELNIAJĄCE

       W naszym Ośrodku funkcjonują pomieszczenia spełniające rolę mieszkania usamodzielniającego. Młodzież zakwalifikowana do realizacji opracowanego programu usamodzielniania, pod opieką wychowawców, ma możliwość nabycia umiejętności pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie w dorosłym życiu.
       

CZAS WOLNY

 

Istotnym elementem pracy wychowawczej jest wdrażanie do umiejętnego gospodarowania czasem wolnym, co jednocześnie ma kształtować u wychowanków kulturę zabawy, wypoczynku i rozrywki, ma uczyć różnych form spędzania czasu wolnego, ma rozwijać osobowość między innymi poprzez zdobywanie wiedzy i nowych doświadczeń, ma wskazać jak zregenerować organizm od strony psychicznej i zdrowotno - fizycznej.

Cel ten realizowany jest poprzez zajęcia pozalekcyjne, działalność organizacji młodzieżowych i kół zainteresowań. W tym zakresie do dyspozycji jest szeroka gama propozycji. Młodzież ma do wyboru bogatą i zróżnicowaną ofertę zorganizowanych form spędzania czasu wolnego proponowanych przez organizacje młodzieżowe i koła zainteresowań.

            Na terenie placówki funkcjonuje Samorząd uczniowski, kółko hafciarskie, komputerowe, SKS, kółko taneczne, kółko plastyczne, muzyczne i rzeźbiarsko-stolarskie, sekcje humanistyczna i ochrony środowiska, prowadzone są również zajęcia socjoterapeutyczne oraz rewalidacyjne.

W zajęciach kółka plastycznego brała udział młodzież uzdolniona plastycznie i szukająca w sztuce sposobu na wyrażenie siebie. Zajęcia obejmowały najróżniejsze techniki plastyczne - od prac z kredkami i farbami, poprzez modelowanie w masach plastycznych, papieroplastykę, origami. Poza rozwijaniem zainteresowań plastycznych, wyobraźni wrażliwości estetycznej, kółko to, poprzez zabawę usprawniało manualnie.

Podobny cel czyli usprawnianie manualne, ale także pogłębianie umiejętności zawodowych, realizowały koła hafciarskie, lalkarskie, dziewiarskie. Lepszemu przygotowaniu do życia oraz zapoznaniu z nowoczesną techniką służą spotkania w kółku komputerowym.

Obok bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych realizowane są zajęcia cykliczne - świetlice tematyczne, uroczystości grupowe, zajęcia usamodzielniające, kulturalne, w tym również biblioteczne tzw. wieczory literackie, zajęcia wychowania zdrowotnego oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym.

Całokształt działań edukacyjno - wychowawczych obok zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pracy w internacie obejmuje także współpracę z domem rodzinnym, organizacjami i instytucjami, wyjścia do placówek użyteczności publicznej, udział i organizację uroczystości oraz imprez integracyjnych.