OPIS TERAPII

Trening Umiejętności Społecznych

    Trening Umiejętności Społecznych prowadzony jest wg programu autorskiego, opartego o Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina, uzupełnionego m.in. o trening teorii umysłu, kompetencje w zakresie komunikacji pozawerbalnej, dialogu motywującego.  
    Podczas zajęć Treningu Umiejętności Społecznych dzieci nabywają umiejętności społeczne, które pomagają w lepszym funkcjonowaniu w społeczeństwie i radzeniu sobie z problemami. W bezpieczny i kontrolowany przez doświadczonych terapeutów sposób, dzieci uczą się sposobów odreagowywania napięcia emocjonalnego i fizycznego, rozpoznawania własnych, przeżywanych emocji oraz pohamowywania swoich spontanicznych reakcji, wzmacniają samoocenę poprzez pozytywne doświadczenia w grupie, które sprawią, że będę chciały je powtarzać spontanicznie w grupie rówieśniczej, poza grupą terapeutyczną.

Głównymi celami Treningu Umiejętności Społecznych są:
    •    poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych,
    •    zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych (odbywa się to poprzez rozłożenie każdej umiejętności na podstawowe kroki i zdobycia umiejętności zastosowania tej wiedzy w przebiegu konkretnego zachowania w praktyce społecznej),
    •    zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – np. zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

Zakładane cele realizowane są zgodnie z trzema podstawowymi etapami:
    1.    zdobywanie wiedzy – wiem, co trzeba zrobić;
    2.    nabywanie umiejętności – umiem to zrobić;
    3.    generalizacja umiejętności – to, co już umiem, wykorzystuje w codziennym życiu.
Uczestnikom prezentujemy swego rodzaju procedury, czy scenariusze różnych sytuacji. Podczas zajęć trenujemy poszczególne umiejętności. W miarę możliwości będziemy organizować wspólne wyjścia, które dadzą szansę na wykorzystanie nabytych umiejętności w życiu codziennym.

Ważnymi elementami tej metody są:
    •    podawane precyzyjne instrukcje i modelowanie zachowań;
    •    ćwiczenia umożliwiające nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i doświadczenie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem nowych kompetencji;
    •    możliwość uzyskania informacji zwrotnej – w różnej formie, jako informacje od trenera, ale też od innych uczestników treningu;
    •    przeniesienie – generalizacja ćwiczonych umiejętności poprzez wykonywane zadania domowe.

Zasady pracy:
    •    Każdą z ćwiczonych umiejętności rozkładamy na pojedyncze kroki – „krok po kroku". Wprowadzamy uczestników treningu korzystając z tak przedstawionych kroków w sposób zachowania się w konkretnej sytuacji – „co trzeba po kolei zrobić ". Za każdym razem wzmacniamy wszystkie pozytywne zachowania, które w ramach wykonania danej umiejętności osoba prezentuje. Dobierając przykłady zestawiamy ze sobą przykład dobrego i niewłaściwego zachowania w danej sytuacji.
    •    Instrukcje i modelowanie – Każda podawana instrukcja musi być konkretna, dostosowana formą i zakresem do poziomu rozumienie uczestników. Do prezentacji i uczytelnienia instrukcji wykorzystujemy nagrania video oraz plansze z wypisanymi krok po kroku umiejętnościami do nauczenia. Ucząca jest też obserwacja innych w czasie ćwiczeń.
    •    Prawidłowe zachowania utrwalamy poprzez „odgrywanie ról", w trzech formach: poprzez imitacje, rekonstrukcje (przypomnienie czy uczestnicy byli kiedykolwiek „w takiej sytuacji"), antycypacje (przewidywanie sytuacji w której mogą się znaleźć), modelowanie.
    •    Informacje zwrotne. Ponieważ informacje zwrotne są ważnym narzędziem pomagającym przeformułować uczestnikom ich dotychczasowe doświadczenia społeczne na bardziej pozytywne dbamy o ich pozytywne brzmienie. Każdą informację zaczynamy od pokreślenia tego co dobre np. „bardzo dobrze podałeś rękę przy powitaniu, patrzeniem na osobę będziemy się jeszcze zajmować, ćwiczyć."
    •    Ugruntowanie zdobywanych umiejętności poprzez zadania domowe. Dbając o ćwiczenie zdobywanych umiejętności w ramach zadań domowych wprowadzamy stopniowo rodziców w tematykę zajęć oraz stwarzamy uczestnikom możliwość próbowania ćwiczonych umiejętności w warunkach naturalnych, w zorganizowanych sytuacjach poza grupą.

Organizacja grupy:
Grupy dobierane są w taki sposób, by realizowane cele zaspokajały potrzeby wszystkich uczestników. Wiek i poziom grupy decyduje o formie realizowanych zajęć. Grupa treningowa jest grupa zamkniętą – po rozpoczęciu treningu nie mogą do niej dołączać nowi uczestnicy.
Wybór ćwiczonych umiejętności musi wynikać z wcześniejszej analizy potrzeb i możliwości uczestników treningu.