OPIS TERAPII

Terapia pedagogiczna

    Terapia pedagogiczna, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno - pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka. Brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych. Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju.
Cele terapii pedagogicznej:
    •    wszechstronny rozwój dziecka – jest to cel nadrzędny
    •    stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych
    •    wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
    •    eliminowanie niepowodzeń szkolnych
    •    eliminowanie emocjonalnych i społecznych konsekwencji niepowodzeń szkolnych.

Terapia pedagogiczna realizowana jest z uwzględnieniem następujących zasad:
    •    indywidualizacji;
    •    powolnego stopniowania trudności;
    •    korekcji zaburzeń;
    •    kompensacji zaburzeń;
    •    systematyczności;
    •    ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego.

Podczas terapii wykorzystywane będą elementy następujących metod terapeutycznych:
    •    Metoda Dobrego Startu
    •    Metody pracy z dziećmi wg Gruszczyk- Kolczyńskiej
    •    Terapia zabawą
    •    Muzykoterapia
    •    Wybrane elementy metody 18 struktur wyrazowych
    •    Domana ( metoda globalnego czytania)
    •    Słowne
    •    Oglądowe
    •    Praca z komputerem

Formy pracy:
    •    Indywidualna
    •    Grupowa (dwuosobowa)
    •    Indywidualna  zróżnicowana