OPIS TERAPII

Program Językowy MAKATON –
system gestów i symboli graficznych.

    Program Językowy Makaton – system gestów i symboli graficznych, to oparty na gestach i/lub symbolach graficznych w połączeniu ze słowem mówionym program językowy, który może być wykorzystywany jako multi-modalny dostęp do nauczania umiejętności porozumiewania. Pozwala na rozwój komunikacji poprzez wykorzystanie wszelkich dostępnych dziecku sposobów komunikowania się z otoczeniem.
    Celem Programu Makaton jest umożliwienie osobom ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi przekazywania i odbierania komunikatów oraz usprawnianie umiejętności językowych. Znaki Programu pełnią funkcję wspomagającą (augmentative; komunikacja wspomagająca) naturalną mowę i/lub pismo, gdy naturalny rozwój jest opóźniony lub zaburzony (wypowiedzi są niezrozumiałe), i/lub zastępującą (komunikacja alternatywna – alternative), gdy forma werbalna i/lub pismo są całkowicie niedostępne osobie.
    Gesty są formami wspomagającymi słowne porozumiewanie się (są stosowane symultanicznie z mową), służą jako dodatkowy środek, który wzmacnia przekazywany dziecku lub przez dziecko komunikat. Gestom zawsze towarzyszy poprawna, gramatyczna mowa. Obok znaków manualnych wykorzystywane są również symbole graficzne, z których korzystają osoby, które nie są w stanie wykonać gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania.
    Cele posługiwania się systemem komunikacji MAKATON:
        1)    dla wszystkich dzieci:
            •    interakcja z dzieckiem,
            •    wspieranie rozwoju mowy,
            •    pomoc w rozumieniu,
            •    ułatwianie interakcji społecznych.
        2)    dla dzieci z różnymi dysfunkcjami to również:
            •    podstawowa komunikacja,
            •    dodatkowy środek porozumiewania się.