WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA

WSKAZANIA:
    Metoda jest wykorzystywana w Polsce w placówkach oświatowych i służby zdrowia dla dzieci zdrowych i z różnymi zaburzeniami rozwoju:
    •    dzieci niepełnosprawnych,
    •    dzieci autystycznych,
    •    dzieci z wczesnym mózgowym porażeniem dziecięcym,
    •    dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania,
    •    dzieci głuchych i niewidomych,
    •    dzieci z domów dziecka.
     Metoda Weroniki Sherborne jest metodą ogromnie uniwersalną, o wielu możliwościach jej stosowania. Jest ono skuteczna jako metoda terapeutyczna, daje się też z powodzeniem wykorzystać w profilaktyce, może być pomocna w poszerzaniu doświadczeń psychologicznych i społecznych osób zainteresowanych własnym rozwojem.
    Jako metoda terapii znajduje zastosowanie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, a więc przede wszystkim w przypadkach upośledzenia umysłowego. Również dla dzieci z tzw. normą intelektualną, przejawiających zaburzenia w zakresie sfery emocjonalnej i społecznej, zajęcia Ruchu Rozwijającego są bardzo wskazane. Metoda ta bywa wykorzystywana jako wstępny etap do innych zajęć terapeutycznych, np. dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu, czy jako część programu terapii psychologiczno-logopedycznej dzieci jąkających się lub psychoterapii dzieci nerwicowych.
    Jako metoda wspomagająca rozwój, a więc stymulująca go, wyrównująca opóźnienia rozwojowe, jest bardzo przydatna w pracy z dziećmi przebywającymi w instytucjach wychowania zbiorowego.  
    Metoda Weroniki Sherborne może być w zakresie profilaktyki dobrą formą pomocy dzieciom, młodzieży, dorosłym w różnych sytuacjach trudnych. Zapobiega powstawaniu zaburzeń, jeśli włączymy ją w program:
    •    przygotowania dziecka, które rozpocznie edukację przedszkolną,
    •    przygotowania dziecka rozpoczynającego naukę w szkole,
    •    zajęć integrujących grupę przedszkolną i klasę szkolną,
    •    przygotowania rodzin adopcyjnych i zastępczych do przyjęcia dziecka i jego pobytu w rodzinie,
    •    przygotowania młodych małżeństw do pełnienia roli rodziców.
    •    Metoda Ruchu Rozwijającego może też służyć jako sposób osiągania odprężenia:
    •    w zajęciach odprężająco-relaksacyjnych w trakcie zajęć szkolnych lub przed-szkolnych,
    •    w zajęciach relaksacyjnych dla rodziców.
    Inną z możliwości wykorzystania metody W. Sherborne w pracy z dorosłymi jest prowadzenie tego typu zajęć w celu stworzenia w grupie, z którą zamierzamy pracować, atmosfery wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i relaksu. Rozważając możliwości zastosowania Metody Ruchu Rozwijającego, warto myśleć o tej metodzie jako o sposobie działania dającym szansę na prawidłowy rozwój dziecka i poprawę funkcjonowania dziecka i rodziny. Może ona być stosowana jako pełny cykl zajęć, ale również można sensownie wykorzystywać niektóre z jej elementów, wspomagając w ten sposób innego rodzaju działania terapeutyczne.